Montaža kuhinj

Pogoji brezplačne montaže kuhinj Gorenje

V studiih Gorenje GSI d.o.o. kupcem kuhinj Gorenje nudimo brezplačen prevoz, vnos v prostor montaže in brezplačno montažo lesenega dela kuhinje, katerih vrednost kuhinjskih  elementov  po maloprodajnih cenah (MPC z DDV) presega  vrednost 2.000,00 EUR.

Brezplačno montažo kuhinj opravljajo pogodbeni monterji, ki so pooblaščeni za montažo kuhinj nemškega proizvajalca Burger. Monterji so dolžni opraviti montažo pohištva  kvalitetno in po pravilih stroke. V kolikor pride pri montaži do škode po krivdi izvajalca, je le-ta za nastalo škodo tudi odškodninsko odgovoren.
Do zgoraj navedenih brezplačnih storitev  je kupec upravičen v roku 90 dni od dneva, ko je od prodajalca prejel obvestilo o dokončanju kuhinje oz. od preteka veljavnega dobavnega roka.
 
Po poravnavi  kupčevih obveznosti se monter in kupec dogovorita za termin montaže.
 
Monter je dolžan zmontirati kuhinjo najkasneje v 7 delovnih dneh od datuma dogovora s kupcem.  Datum  dostave in montaže ureja kupec direktno z  monterjem.  Dostava kuhinje in montaža se izvršita v istem dnevu.
Kupec je dolžan prevzeti kuhinjo najkasneje v 14 dneh od obvestila monterja o prevzemu kuhinje. Po tem roku se mu zaračunajo stroški skladiščenja 2 EUR/dan.
 
Kupec je dolžan poravnati kupnino najkasneje v roku 7 dni od obvestila prodajalca o dokončanju kuhinje.
 
Če kupec kuhinjo prevzame v dogovorjenem roku, montažo pa želi v kasnejšem terminu, sam krije potne stroške ponovnega prihoda monterja.

 

Obveznosti kupca pred pričetkom in v fazi montaže

Prostor montaže mora biti ustrezno pripravljen (zidovi in tla), suh in ogrevan.

Končane morajo biti vodovodne in elektro instalacije (za štedilnik, pomivalni stroj, napo…).

Kupec je dolžan monterju predstaviti načrt električnih in vodnih instalacij ter odvodnih cevi; v primeru poškodb zaradi neskladnosti instalacij z dejanskim stanjem nosi odgovornost kupec.

Kupec je dolžan priskrbeti priključni kabel za pečico ali kuhalno ploščo, v kolikor le-ta izdelku ni priložen.

V primeru priklopa nape na zračnik je kupec dolžan priskrbeti ustrezne odzračne cevi.

Stene morajo biti primerne za obešanje elementov - pri montažni gradnji morajo biti predhodno pripravljeni ustrezni nosilci.

Kupec mora omogočiti monterju, da na mestu montaže opravi potrebna dela: npr. vrtanje lukenj za ročaje, rezkanje odprtin za potrebe vodovodnih, plinskih ali elektro instalacij…

V primeru, da montaže zaradi nepripravljenega prostora ali zadržka kupca ni možno pričeti na dogovorjeni dan, se monter in kupec dogovorita za nov termin montaže, v skladu z možnostmi monterja. V primeru, da je monterju onemogočen fizični vnos kuhinje, njenih delov v prostor montaže, je za vnos fizično in finančno odgovoren kupec. V primeru, da kupec ne poskrbi za pravočasen vnos kuhinje, njenih delov in je vnos zaradi kakršnegakoli vzroka monterju onemogočen, monter ni dolžan izvršiti montaže. Monter kuhinjo odpelje nazaj v svoje skladišče, montaža pa bo izvršena, ko bodo izpolnjeni pogoji za vnos. Stroški skladiščenja in stroški ponovnega prihoda monterja v tem primeru bremenijo kupca.

Montaža kuhinj se izvaja na podlagi skice, narejene na prodajnem mestu ob nakupu kuhinje.

Brezplačna montaža vključuje

  • Prihod na mesto montaže
  • Montažo spodnjih, zgornjih, nastavnih, visokih omar, zaključnih stranic, zaključnih polic, posebnih elementov iz prodajnega kataloga in po dokumentih prodajalca
  • Montažo kotnih letev, polic, oblog, dodatne opreme, delovnih plošč in nap iz prodajnega kataloga in po dokumentih prodajalca
  • Izreze za priklop plina, elektrike, ipd.
  • Izrez za pomivalno korito po dokumentih prodajalca
  • Montažo vrat na pomivalnem stroju in hladilniku
  • Kupec je upravičen do brezplačne vgradnje velikih gospodinjskih aparatov (hladilnik, kuhalna plošča, pečica,…) blagovne znamke Gorenje, ki so kupljeni skupaj s kuhinjo po dokumentih prodajalca
  • Potrošni material v okviru normativov za montažo (lepilo, kit, vijačni materiali)
  • Grobo pospravljanje prostora po izvedbi montaže

Kakovost opravljenih del

Po končani montaži v sodelovanju z monterjem kupec pregleda opravljeno storitev montažnih del in morebitne pomanjkljivosti ali napake na kuhinji.

Kupec podpiše zapisnik o opravljeni montaži, ko nima pripomb na montažo oz. v primeru, ko je reklamacija ob sami montaži zadovoljivo rešena.

V primeru ugotovljenih napak, kupec vse pomanjkljivosti - napake napiše na obrazec »Nalog za montažo«, ki ga pošlje monter v studio Gorenje GSI d.o.o..

Kasnejših reklamacij ne upoštevamo, razen v primeru skritih napak. O skritih napakah (napaka, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti) mora kupec obvestiti prodajalca v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil. Te napake se lahko uveljavljajo v garancijski dobi kuhinje – navedeno v Garancijskem listu, ki spremlja kuhinjo.

Monter je s strani proizvajalca pooblaščen, da lahko zavrne reklamacije, ki bi bile posledica morebitne nepravilne manipulacije blaga s strani kupca.