Košarica 

Toplotne črpalke Eko sklad

EKO SKLAD

OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE

Nepovratna sredstva 74SUB-OB19

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Pogoji za pridobitev subvencije

Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele:

Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah

Tip ogrevalne toplotne črpalkeElektrična toplotna črpalkaPlinska toplotna črpalkaSorpcijska toplotna črpalkaHibridna toplotna črpalka
zrak/voda140110110150
voda/voda200-130-
slanica (kot npr. zemlja)/voda170-130-

 

Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na podlagi podatkovnega lista toplotne črpalke, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.  

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Če bo nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, je vlagatelj upravičen do dodelitve višje nepovratne finančne spodbude. V tem primeru je potrebno ob oddaji vloge obvezno priložiti fotografijo prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še vgrajena in priklopljena na centralni sistem ogrevanja in fotografijo prostora, posneto po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare kurilne naprave ter v primeru, ko stara kurilna naprava po vgradnji nove toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ni bila odstranjena. Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri tem nastajajo emisije v zrak. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude v primeru zamenjave stare lokalne kurilne naprave, toplotne črpalke ali stare električne ogrevalne naprave z novo toplotno črpalko za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe in v primeru, če stanovanjska stavba še ni bila vseljena.

Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.

Višina spodbude in priznani stroški

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda,
  • 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda,
  • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda,
  • 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. 

Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

 

Preglednica toplotnih črpalk Gorenje, ki so uvrščene na seznam EKO SKLADA:

 PROIZVAJALEC (blagovna  znamka) vseh spodaj navedenih toplotnih črpalk je Gorenje d.d.

Gorenje toplotne črpalke zrak/voda:

MODELNA OZNAKA MODEL EKO SKLAD TIP TOPLOTNE ČRPALKE SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI OGREVANJU PROSTOROV ZA UPORABO PRI NIZKI TEMPERATURI V POVPREČNIH PODNEBNIH RAZMERAH (%) NAZIVNA IZHODNA TOPLOTA (kW) HERMETIČNO ZAPRTA TČ
GORENJE, D.D. AEROGOR EVI Inverter 15 A

ZRAK/VODA

152 14 NE
GORENJE, D.D. AEROGOR POWER EVI Inverter 15 A ZRAK/VODA 152 14 NE
GORENJE, D.D. AEROGOR ECO Inverter 13 A ZRAK/VODA 157 9,50 NE
GORENJE, D.D. AEROGOR ECO Inverter 10 A ZRAK/VODA 151 8 NE
GORENJE, D.D. AEROGOR COMPACT ECO Inverter 13 A ZRAK/VODA 157 9,50 DA
GORENJE, D.D. AEROGOR COMPACT ECO Inverter 10 A ZRAK/VODA 151 8 DA
GORENJE, D.D. Aerogor ECO Inverter 10 AS ZRAK/VODA 152 8 NE
GORENJE, D.D. Aerogor ECO Inverter 10 AS + ALL-IN-ONE ECO Inverter 10 AS ZRAK/VODA 152 8 NE
GORENJE, D.D. Aerogor ECO Inverter 13 AS ZRAK/VODA 157 10 NE
GORENJE, D.D. Aerogor POWER EVI Inverter 15 AS ZRAK/VODA 152 11 NE
GORENJE, D.D. Aerogor POWER EVI Inverter 18 A ZRAK/VODA 149 14 NE
GORENJE, D.D. Aerogor POWER EVI Inverter 18 AS ZRAK/VODA 149 14 NE
GORENJE, D.D. TČ ZV 9 ZRAK/VODA 161 8 NE
GORENJE, D.D. TČ ZV 12 ZRAK/VODA 158 10 NE
GORENJE, D.D. TČ ZV 14 ZRAK/VODA 155 12 NE
GORENJE, D.D. TČ ZV 17 ZRAK/VODA 150 12,50 NE
GORENJE, D.D. AEROGOR COMPACT 16 W ZRAK/VODA 150 12 DA
GORENJE, D.D. AEROGOR COMPACT 21 W ZRAK/VODA 150 17 DA
GORENJE, D.D. AEROGOR COMPACT EVI 13 W ZRAK/VODA 157 11 DA
GORENJE, D.D. AEROGOR COMPACT EVI 21 W ZRAK/VODA 158 17 DA
GORENJE, D.D.Aerogor Compact IN 14 W ZRAK/VODA 170 13 DA
GORENJE, D.D. Aerogor Compact OUT 14 W ZRAK/VODA 170 13 DA
GORENJE, D.D. Aerogor Compact EVI IN 16 W ZRAK/VODA 170 16 DA
GORENJE, D.D. Aerogor Compact EVI OUT 16 W ZRAK/VODA 170 16 DA

 

Gorenje toplotne črpalke voda/voda:

MODELNA OZNAKA MODEL EKO SKLAD TIP TOPLOTNE ČRPALKE SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI OGREVANJU PROSTOROV ZA UPORABO PRI NIZKI TEMPERATURI V POVPREČNIH PODNEBNIH RAZMERAH (%) NAZIVNA IZHODNA TOPLOTA (kW) HERMETIČNO ZAPRTA TČ
GORENJE, D.D. TČ VV 7 VODA/VODA 206 7 DA
GORENJE, D.D. TČ VV 9 VODA/VODA 211 9 DA
GORENJE, D.D. TČ VV 12 VODA/VODA 213 12 DA
GORENJE, D.D. TČ VV 14 VODA/VODA 213 14 DA
GORENJE, D.D. TČ VV 18 VODA/VODA 222 18 DA
GORENJE, D.D. TČ VV 13 VT VODA/VODA 221 13 DA
GORENJE, D.D. TČ VV 15 VT VODA/VODA 221 15 DA
GORENJE, D.D. TČ VV 18 VT VODA/VODA 214 18 DA

GORENJE, D.D.

GeoGOR ALL-IN-ONE 7 M

VODA/VODA

215

9

DA

GORENJE, D.D.

GeoGOR ALL-IN-ONE 10 M

VODA/VODA

214

11

DA

 

Gorenje toplotne črpalke slanica/voda:

MODELNA OZNAKA MODEL EKO SKLAD TIP TOPLOTNE ČRPALKE SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI OGREVANJU PROSTOROV ZA UPORABO PRI NIZKI TEMPERATURI V POVPREČNIH PODNEBNIH RAZMERAH (%) NAZIVNA IZHODNA TOPLOTA (kW) HERMETIČNO ZAPRTA TČ

GORENJE, D.D.

TČ SV 6

SLANICA/VODA

176

7

DA

GORENJE, D.D.

TČ SV 9

SLANICA/VODA

177

10

DA

GORENJE, D.D.

TČ SV 11

SLANICA/VODA

182

12

DA

GORENJE, D.D.

TČ SV 14

SLANICA/VODA

178

15

DA

GORENJE, D.D.

TČ SV 17

SLANICA/VODA

182

18

DA

GORENJE, D.D.

TČ SV 12 VT

SLANICA/VODA

178

12

DA

GORENJE, D.D.

TČ SV 15 VT

SLANICA/VODA

178

15

DA

GORENJE, D.D.

TČ SV 17 VT

SLANICA/VODA

178

18

DA

GORENJE, D.D.

GeoGOR ALL-IN-ONE 7 M

SLANICA/VODA

176

7

DA

GORENJE, D.D

GeoGOR ALL-IN-ONE 10 M

SLANICA/VODA

177

10

DA